yottabyte

Technology Dictionary -> yottabyte

yottabyte2^80 = 1,208,925,819,614,629,174,706,176 bytes = 1024 zettabytes.

See prefix.

(1997-05-02)


© Art Branch Inc.

SQL Tutorial