zettabyte

Technology Dictionary -> zettabyte

zettabyte2^70 = 1,180,591,620,717,411,303,424 bytes = 1024 exabytes.

See prefix.

(1997-05-02)


© Art Branch Inc.

SQL Tutorial