Technology Dictionary - Letter S

Page 2
Technology Dictionary -> Letter S -> Page 2

salt
salt mines
salt substrate
SAM
sam
SAM76
Samba
SAME
same-day service
SAMeDL
samizdat
Sammet, Jean E.
sample
sample rate
sampling
sampling frequency
samurai
SAN
San Francisco
sandbender
sandbox
Sandman
sanity check
Santa Cruz Operation
SAP
SAP AG
SAPI
SAR
SAS
SAS System
SASD
SASE
SASI
SASL
SASL+LV
SASL-YACC
SATAN
Sather
Sather-K
satisfiability problem
Saturday-night special
SAVE
save
save as
say


© Art Branch Inc.

SQL Tutorial